Fitofarmacija | Primena

Pojava grinja u zasadu jabuke

6. maj 2020.

Izuzetno suvo i toplo vreme u proteklom periodu, ali i izostanak upotrebe Galmina (20-30 l/ha) u zimskim tretiranjima, povoljno su uticali na prenamnoženje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u mnogim zasadima jabuke.

Svim voćarima preporučujemo da pregledaju svoje zasade na prisustvo grinja. Ukoliko se vizuelnim pregledom zasada utvrdi više od 2 imaga po listu, neophodno je preduzeti hitne mere suzbijanja. Obzirom da u ovim vremenskim uslovima razvoj generacije traje do 10 dana, grinje mogu u veoma kratkom vremenu izazvati ozbiljne štete. U ovom periodu za suzbijanje grinja najsvrsishodnije je koristiti kombinaciju akaricida:

  • ABASTATE u količini 1 l/ha + URANUS u količini 0,5 l/ha + NU FILM 17 u količini 1 l

Na ovaj način vrši se suzbijanje svih razvojnih stadijuma štetočine (jaja, nimfe, larve i imago). Tretiranje izvoditi na temperaturama ispod 25 stepeni. Prilikom tretiranja koristiti minimalno 800 l vode po ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!