Fitofarmacija | Primena

Preporuke za zaštitu zasada kruške

12. maj 2020.

Zasadi kruške se nalaze u fazi veličina ploda do 20 mm. Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u stadijumima imaga, položenih jaja i larvi L1-L3.

U cilju sprečavanja formiranja larvi u položenim jajima, kao i suzbijanja ispiljenih larvi, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • HARPUN u koncentraciji 0,15% (15 ml na 10 l vode) + ABASTATE u koncentraciji 0,15% (15 ml na 10 l vode).

Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenih insekticida, preporučuje se korišćenje okvašivača NU FILM 17 u količini od 1 l/ha.

U cilju zaštite plodova i lisne mase od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% (25 g na 10 l vode) + SEKVENCA u koncentraciji 0,03% (3 ml na 10 l vode).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!