Fitofarmacija | Primena

Zaštita vinove loze od prouzrokovača plamenjače

15. juni 2020.

Protekli period, praćen većom količinom padavina, omogućio je povoljne uslove za pojavu oboljenja plamenjače (Plasmopara viticola) koja vinovoj lozi nanosi velike štete. Simptomi se mogu javiti na svim zeljastim delovima biljke - lišću, lastarima i mladom grozdu. Ako se ne suzbija na vreme štete mogu i 100%. Simptomi plamenjače se uočavaju na svim zelenim delovima vinove loze (lišću, lastarima, cvetu i grozdovima). Prvi simptomi se pojavljuju na donjim listovima. Zaraženo tkivo lišća i cveta nekrotira i otpada i predstavlja potencijal zaraze za dalje oboljenje.


Plamenjača vinove loze

Neophodno je da se zasad vinove loze u fazi precvetavanja zaštiti od prouzrokovača plamenjače primenom kontaktnih i sistemičnih fungicida. Ovakva kombinacija sprečava nastanak infekcije ili sprečava njen dalji razvoj, ako je došlo do infekcije. Stručni tim Galenika Fitofarmacije za suzbijanje prourokovača plamenjače preporučuje primenu fungicida ALIJANSA u koncentraciji 0,25% a preporučeni utrošak vode je 1.000 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!