Fitofarmacija | Primena

Preporuke za zaštitu zasada jabuke i kruške

15. april 2020.

Zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazama, u zavisnosti od sortimenta, od početka do punog cvetanja.

Osetljiva fenofaza razvoja, izuzetno visok nivo infektivnog materijala (dozrelost peritecija viša od 40%) i najavljene česte padavine u narednom periodu stvoriće visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.). U cilju zaštite od ovog patogena, pred najavljene padavine, preporučuje se tretman primenom fungicida

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + PEHAR u koncentraciji0,1%

Korišćenjem fungicida PEHAR, osim prevencije nastanka zaraza venturijom, postiže se i veoma efektivno delovanje na veći broj patogena koji se javljaju u periodu cvetanja kao što su Alternaria spp., Botrytis cinerea, Cladosporium spp., Colletotrichum spp., Monilia spp., Penicillium spp.

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida LUNAR u koncentraciji od 0,02%.

Kako bi cvetanje bilo ujednačenije i zametanje plodova bolje, preporučujemo upotrebu folijarnih đubriva - ACTIVEG 12:4:6 - 0,3% + FOLIGAL BOR 150 - 0,15%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

U fazama cvetanja nije dozvoljena primena insekticida!