Fitofarmacija | Primena

Suzbijanje korova u soji nakon nicanja

30. april 2020.

U početnim fazama razvoja soje, korovi su velika opasnost za gajeni usev jer predstavljaju konkurenciju gajenoj biljci.

Pri izboru herbicida za zaštitu, važno je poznavati koje su sve korovske vrste prisutne na parcelama.

Primena herbicida u usevu soje se ne preporučuje pre do formiranja prve troliske soje. Nakon formiranja troliske, treba proveriti strukturu i razvojni stadijum korova i primeniti herbicide. Veoma je važno da se u soji širokolisni korovi suzbiju dok su manji, faza kotiledona 1-2 par listova jer se posle toga teško mogu suzbiti sa dozama herbicida. U zavisnosti od strukture korova preporučujemo sledeće kombinacije.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i semenskih formi uskolisnih korova preporučujemo kombinaciju herbicida GALBENON u količini od 2 l/ha + OKVIR u količini od 8 g/ha + KVAZAR u količini od 0,8-1,0 l/ha.Ova trojna kombinacija izvanredno deluje na većinu širokolisnih i semenskih uskolisnih korova. Ukoliko ima dosta ambrozije, umesto Kvazara u trojnu kombinaciju uključujemo herbicid RAMPA EC* u količini od 0,3-0,4 l/ha.

Ukoliko se očekuje sukcesivno nicanje korova, planiranu količinu tj. dozu herbicida možemo podeliti na dva tretmana u razmaku od 7-15 dana, u zavisnosti od nicanja korova posle prvog tretmana.

Za prevazilaženje nepovoljnih vremenskih uslova preporučujemo primenu biostimulatora EPIN EKSTRA u dozi od 50 ml/ha i ACTIVEG u dozi 2-3 l/ha, koji se može mešati sa navedenim preparatima.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

* U toku je proces registracije