Fitofarmacija | Primena

Zaštita zasada jabuke u narednom periodu

12. maj 2020.

Zasadi jabuke su u fazi veličine ploda do 20 mm.

Najavljene padavine u narednom periodu, usloviće izbacivanje askospora i stvoriće povoljne uslove za nastanak infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis). Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, obave tretman fungicidima:

  • KARDINAL u koncentraciji 0,1% (10 ml na 10 l vode) + SEKVENCA u koncentraciji 0,03% (3 ml na 10 l vode).

Kod osetljivog sortimenta u cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

  • LUNAR u koncentraciji 0,02% (2 ml na 10 l vode).

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju suzbijanja navedene štetočine i sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se hemijska zaštita jabuke primenom insekticida:

  • TRITON u koncentraciji 0,25% (25 ml na 10 l vode) + okvašivač NU FILM 17 u koncentraciji 0,1% (10 ml na 10 l vode).

U početnim fazama rasta i razvoja plodova preporučujemo upotrebu folijarnog đubriva FERTIGAL CaB ORGANO. To je proizvod na bazi kalcijuma sa dodatkom bora koji olakšava usvajanje i translokaciju kalcijuma kroz biljku. Pozitivno utiče na bolju deobu ćelija ploda i poboljšanje kvaliteta plodova. Doza primene je 3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!