Fitofarmacija | Primena

Zaštita zasada breskve i nektarina

26. maj 2020.

U toku su mere ručne prorede plodova breskve i nektarina. Nakon ove pomotehničke operacije, koja povoljno utiče na kvalitet roda, potrebno je zasad zaštititi od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Wilsonomyces carpophilus), pepelnice (Sphaerotheca pannosa ), latentnih infekcija mladih plodova koje prouzrokuju gljive iz roda Monilinia, fungicidima:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
AKORD u koncentraciji 0,075%

U zasadima su prisutne kolonije zelene breskvine vaši (Myzus persicae) a u toku je i polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije breskvinog smotavca (Grapholita molesta). U cilju suzbijanja navedenih štetnih insekata proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

POLUX u koncentraciji 0,05%.

Kolebanje temperatura i česte padavine su poremetile fiziološke procese u biljkama.

Za smanjenje stresa, kao i za bolji razvoj biljaka preporučujemo primenu đubriva sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6 u količini 3-5 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!