Fitofarmacija | Primena

Zaštita zasada jabuka u narednom periodu

24. juni 2020.

Period primarnih infekcija gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) je završen. U zasadima gde su prisutni simptomi primarnih infekcija, na listovima ili plodovima, preporuka je da se nastave mere zaštite radi sprečavanja nastanka sekundarnih infekcija upotrebom fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

U zasadima se registruju i simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U cilju sprečavanja daljeg širenja ovog patogena, preporučuje se primena fungicida FOTON u koncentraciji 0,02%.

U zasadima gde se uočavaju kolonije lisnih vaši treba primeniti insekticid TONUS u koncentraciji 0,025%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!