Fitofarmacija | Primena

Zaštita kruške u narednom periodu

7. april 2020.

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do "početak cvetanja".

U cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

  • MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha + PEHAR u količini1 l/ha.

Za prevazilaženja fiziološkog stresa, kao i ujednačenije cvetanje preporučujemo upotrebu folijarnih đubriva - ACTIVEG5-8-10 u koncentraciji 0,3% + FOLIGAL BOR 150 u koncentraciji 0,15%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

U fazama cvetanja nije dozvoljena primena insekticida!