Voćarstvo

Prihrana jabuke

10 May 2023

Značaj ishrane bilja u formiranju visokog i zdravog prinosa je presudan. Usvajanje hranljivih materija se odvija preko korena i lista jabuke. Mehanizmi sorpcije mikro i makro hranljivih elemenata preko ova dva organa su dosta slični. Osnovna razlika je u tome što koren ima veću adsorpcionu površinu, dok list ima dodatni sloj iznad ćelija epidermisa tzv. kutikulu. Koren biljke se nalazi u zemlji gde se odvijaju konstantne hemijske, fizičke i biološke reakcije koje značajno mogu da utiču na pristupačnost pojedinih elemenata i njihovo usvajanje. Prvi važan parametar je ph zemljišta. Ova vrednost direktno utiče na pristupačnost hraniva u zemlji i zemljišnom rastvoru, iz koga biljka uzima hranu. Jabuka je voćna vrsta kojoj najviše odgovara blago kisela sredina. Ipak, veliki je broj zasada koji su zasađeni i na baznom zemljištu uz prilagođenu tehniku đubrenja. EC vrednost (elektro provodljivost), predstavlja drugi važan parametar. Ova mera nam pokazuje prisustvo jona u zemljištu i zemljišnom rastvoru. Osnovni oblik hraniva koja biljka najlakše usvaja jeste jon. Joni se nalaze u prostoru oko korena. Direktnim kontaktom korenske dlačice i posredstvom zemljišnog rastvora dolazi do izmene jona. Jedni ulaze u prividno slobodan prostor korena, dok drugi izlaze u spoljnu sredinu. Na ovom principu se zasniva hemijska sorpcija hranljivih elemenata od strane biljke. Ukoliko je koncentracija jona u sredini oko korenskih dlačica velika tada neće doći do usvajanja. Zato je izuzetno važno pratiti ovaj parametar prilikom procesa đubrenja. Rastvor sa kojim se daje prihrana fertirigacijom meri se pomoću ec-metra.

Jabuka

Potrebe jabuke za pojedinim hranljivim elementima su promenljive i zavise pre svega od količine roda koju nosi biljka. Od velike pomoći mogu biti elementi evaluacije kao što je analiza lista. Ovaj pokazatelj govori o tome da li se adekvatno đubri i da li biljka dobro funkcioniše, tj. da li je fotosintetska aktivnost maksimalna. U svakom slučaju, hranljivi elementi su podeljeni na one koje biljka zahteva u velikim količinama, tzv. makrohranljivi elementi, i na one koji su dovoljni u malim količinama, tj. mikrohranljivi elementi. U prvu grupu spadaju N, P, K, Ca, Mg, S, dok u drugu B, Zn, Mn, Mo, Cu, Co, Fe. Svaki od ovih elemenata je esencijalan, ima značajnu ulogu, i bez njega biljka ne može da završi biološki ciklus razvića.

Foljarnom prihranom jabuke, osigurava se precizno đubrenje, gde su gubici hraniva prilikom đubrenja najmanji. S obzirom da je u ovom momentu jabuka u fazi intenzivnog vegetativnog porasta, potrebno je obezbediti sve neophodne hrenljive elemente za ovu fazu. To su pre svega đubriva na bazi kalcijuma, magnezijuma, bora, cinka i azota. Galenika Fitofarmacija u svom portfoliju ima nekoliko folijarnih đubriva u kojima se nalaze lakopristupačni elementi, pa se kao takvi preporučuju u narenim aplikacijama. U zavisnosti od dosadašnjeg đubrenja, potrebno je odrediti koji je to elemenat koji se do sada nije dovoljno aplicirao tj. odrediti onaj koji je u deficitu, pa se na osnovu toga odlučiti za neki od navedenih proizvoda.

Jabuka

Foligal Feed CalMax - Đubrivo na bazi kalcijuma, elementa porasta. Svako novo tkivo koje biljka razvija izgrađeno je od mnoštva ćelija, čiji zid izgrađuje kalcijum. U deficitu ovog elementa nema pravilnog razvoja plodova i nove vegetativne mase, a na kraju, kao posledica deficita, razvijaju se "Gorke pege". Pored kalcijuma, u ovom đubrivu se nalazi i mala količina azota koji podstiče razvoj vegetativne mase.

Fertigal CaB Organo - Đubrivo na bazi kalcijuma i bora. Idealna kombinacija za efikasno snabdevanje biljke ovim elementima. Ukoliko biljka nema dovoljno bora, ovaj proizvod predstavlja idealno rešenje sa prihranu sa dva važna hraniva.

Foligal Feed CalPit - Đubrivo na bazi kalcijuma bez naglašenog azota. Primena ovog proizvoda jeste u fazi kada proizvođač želi da zaustavi vegetativni porast, a biljci je i dalje neophodan kalcijum tj. mesec dana pred berbu.

Foligal Feed Mag 500 - Đubrivo na bazi magnezijuma. Ovaj element direktno učestvuje u izgradnji hlorofila i na taj način osigurava maksimalan intenzitet fotosinteze i pruža mogućnost biljci da aktivno snabdeva plodove sa energijom koja im je potrebna za rast.

Foligal Feed Cink 700 - Đubrivo na bazi cinka, elementa koji učestvuje u sintezi auksina, hormona rasta. U deficitu ovog elementa, u fazi kada biljka treba da razvija nove mladare, dolazi do usporenog porasta koji do kraja vegetacione sezone ne bude dovoljan.

Foligal Feed Bor 150 - Đubrivo na bazi bora, važnog elementa u transportu kalcijuma. Ukoliko se postigne pravilan odnos bora i kalcijuma u listu jabuke, mala je verovatnoća pojave "Gorkih pega".

Activeg Vegetative - Đubrivo koje podstiče vegetativni porast, koristi se u slučajevima kada je visok rodni potencijal, kome je potrebna adekvatna listna masa kako bi hranila veliki broj plodova.

Activeg Gold - Đubrivo koje se koristi nakon Activeg Vegetative, sa ciljem zaustavljanja porasta vegetativne mase i usmeravanje hranljivih elemenata u plod. Rezultat aplikacije jesu krupniji plodovi.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!