Ratarstvo

Aktuelnosti sa terena - nicanje useva i pojava nakupljanja vode na usevima

19. novembar 2021.

Početkom ovog meseca usledio je kišni period, donoseći veću količinu padavina. Na pojedinim lokalitetima u par dana palo je i preko 140 milimetara kiše po metru kvadratnom. Najveću količinu padavina zemlja je brzo apsorbovala usled nedostatka vlage u zemljištu, a benefit padavina već nakon par dana bio je vidljiv. Na parcelama gde su posejani ozimi usevi i koje su imale problem sa nicanjem (prvenstveno se odnosi na parcele na kojima je posejana uljana repica), nakon kišnog perioda nikle su u potpunosti. Prosečne dnevne temperature, koje su početkom ovog meseca bile nešto niže u odnosu na predhodnu sezonu, prouzorokovale su i nešto sporije nicanje useva. Svi usevi posejani pre kišnog perioda u fazi su nicanja ili su već nikli. Pomenuti usevi dobili su i neophodnu "snagu" da nastave dalji razvoj, a benefit padavina ogleda se i u olakšanoj osnovnoj obradi terena.

Nicanje useva i pojava nakupljanja vode na usevima

Ipak, pored svih benefita koje smo napomenuli, ne smemo zaboraviti da je usled prekomerne količine padavina došlo i do pojave zabarivanja na usevima. Nakupljanje vode ili zabarivanje se javlja u situacijama kada imamo veliku količinu padavina sa neravnomernim vremenskim rasporedom padavina. Količina padavina koja je pala u par dana i zahvatila pojedine lokalite, jednaka je prosečnoj mesečnoj količini padavina za novembar mesec. Nakon par uzastopnih kišnih dana, pojavile su se vodoležine ili tzv. vodena ogledala na parcelama. Zadržavanje vode na parcelama može najviše da naškodi gajenim usevima koji na mestima gde se voda zadržava, brzo počinju da propadaju. Naročito je osetljiva uljana repica.

Nicanje useva i pojava nakupljanja vode na usevima

Sličnu situaciju imamo i na parcelama koje još uvek nisu posejane i očekuju prolećnu setvu. Na ovakvim parcelama, na mestima gde se voda zadržava, otežano se odvija osnovna obrada zemljišta, što može imati i dugoročnije posledice, naročito ako se voda duže vreme zadrži na površini parcela. Upravo iz ovakvih razloga potrebno je ispustiti nakupljenu vodu iz parcela. Potrebno je napraviti, ukoliko je to moguće, odvodne kanale koji će nakupljenu vodu, slobodnim padom, sprovesti u kanalsku mrežu.

Nicanje useva i pojava nakupljanja vode na usevima

Uzroci nakupljanja vode na pojednim mestima u parceli mogu biti različiti. Najčešće se nakupljanje vode javlja na teškim zemljištima, gde je i propusna moć zemljišta smanjena. Takođe, jedan od uzroka može biti i neadekvatna osnovna obrada zemljišta. Na parcelama koje se nalaze u blizini reka, takođe može doći do pojava zabarivanja zemljišta usled porasta nivoa podzemnih voda. Redovnim i planskim održavanjem kanalskih mreža, pomenute, kao i potencijalne probleme, možemo blagovremeno sanirati.