Usluge laboratorijskih ispitivanja u skladu sa principima Dobre laboratorijske prakse (Good Laboratory Practice)

Kontrola kvaliteta

Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja je akreditovana 2008. godine prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije. U skladu sa zahtevima ovog standarda sprovodi se kontrola kvaliteta sirovina, ambalaže i gotovih proizvoda, sredstava za zaštitu bilja.

GLP ispitivanja

Pored navedenog, laboratorija ima i sertifikat za sprovođenje GLP ispitivanja za potrebe registracije proizvoda, u skladu sa Smernicama dobre laboratorijske prakse (Principles of Good Laboratory Practice), dobijen 2016. godine od strane inostranog akreditacionog tela.

Kao prva GLP laboratorija za ispitivanje pesticida u našoj zemlji, laboratorija je osposobljena za obavljanje ispitivanja tehničkih materija kroz analizu pet proizvođačkih šarži (5-batch analize). To podrazumeva izradu kompletnog analitičkog profila šarži - identifikaciju i određivanje sadržaja aktivne materije, kao i relevantnih i značajnih nečistoća, i to kroz:

Laboratorija sprovodi analize u skladu sa EU regulativama i vodičima (OECD, CIPAC, SANCO, FAO i dr.).

Oprema

Tečna hromatografija

Gasna hromatografija

Spektrometrija

Titracije

Kompetentnost

Laboratorijski objekti i prostorije su u potpunosti u skladu sa namenom, sa dovoljno raspoloživog prostora i sa kontrolisanim uslovima. Pored centralnog dela i odvojenih prostorija za različite tehnike, postoje i namenski tehnički magacin i odvojena arhiva.

U cilju potvrđivanja kompetentnosti, laboratorija učestvuje u međulaboratorijskim poređenjima, (PT šeme), gde se porede rezultati laboratorija širom sveta. Kako bi se obezbedio i održao zahtevani nivo kvaliteta rada u laboratoriji, pored samih ispitivanja sprovodi se i niz drugih aktivnosti, npr. interne kontrole u laboratoriji, redovni pregledi opreme, obuka i stalno usavršavanje zaposlenih, obezbeđenje i praćenje potrebnih uslova i sl.

Preko šezdeset godina iskustva u pesticidnoj industriji, kompetentno osoblje, savremena oprema i poslovni pristup orijentisan ka ispunjenju zahteva klijenata, garancija su za visok kvalitet usluga laboratorijskih ispitivanja.

Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja je jedina GLP laboratorija za ispitivanje pesticida u Republici Srbiji, ali i u regionu. Naš osnovni cilj je dalji razvoj i investiranje na polju GLP ispitivanja, kako bismo bili u mogućnosti da ponudimo kompletan obim potrebnih ispitivanja fizičkih i hemijskih karakteristika proizvoda u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja.

Pored sertifikata, potvrdu kompetentnosti za sprovođenje GLP ispitivanja takođe predstavljaju i GLP studije koje smo realizovali, kako za domaće tako i za inostrane sponzore. Izveštaji naše laboratorije su podneti regulatornim telima EU u postupku registracije sredstava za zaštiu bilja.

Kontaktirajte nas:

Mr Tanja Stanić, Rukovodilac laboratorije za fizičko hemijska ispitivanja

Mr Aleksandra Gabaldo, Direktor sektora kvaliteta