Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo Single

Ratarstvo

Pojava grinja u usevima soje

16. juli 2021.

Na pojedinim lokalitetima uočeno je prisustvo grinja u usevima soje. Poslednjih dana prate nas visoke temperature preko 25°C, pa i značajno više, sa niskom relativnom vlagom vazduha, bez padavina. Upravo ovakvi uslovi pogoduju razvoju fitofagnih grinja. Fitofagne grinje mogu izazvati štete u usevu soje, a u godinama kao što je ova, mogu značajno umanjiti prinos. Ukoliko ovakvi vremenski uslovi potraju (visoke temperature, bez padavina) ili utvrdimo prisustvo grinja i nakon padavina, možemo očekivati značajne štete izražene kroz smanjenje prinosa.

Utvrđivanje prisustva fitofagnih grinja se obavlja pregledom useva krenuvši od rubnih delova. Redovnim obilaskom parcela možemo na vreme uočiti pojavu i sprečiti štete koje mogu biti značajne.

Pojava grinja u usevima soje

Fitofagne grinje se prvo uočavaju na uvratinama parcele. Nakon uvratina, naseljavaju celu parcelu soje. Nastanjuju naličje lista. Hrane se sisanjem biljnih sokova, a listovi soje počinju da žute, suše se, da bi na kraju i otpali. Već nakon nekoliko dana uočavamo jasnu razliku između biljaka na kojima se može utvrditi njihovo prisustvo i onih na kojima se štetočina ne nalazi. Napadnute biljke zaostaju u porastu, a formiraju i sitne mahune odnosno sitno zrno.

Proteklih godina fitofagne grinje su doprinele značajnom umanjenju prinosa soje.

Opravdanost akaricidnog tretmana zavisi od broja ugroženih biljaka i prisustva fitofagnih grinja. Ukoliko je naseljen značajan broj biljaka, akaricidni trertman treba obaviti u večernjim časovima i sa većom količinom vode po hektaru.