Voćarstvo

Jesenje plavo tretiranje u zasadima kruške

22. novembar 2023.

U zasadima kruške je završena berba i obavljene su sve operacije posle berbe, kao i folijarno tretiranje đurbrivima koje ima za cilj bolju diferencijaciju rodnih pupoljaka za narednu godinu. Nakon ovih operacija, neophodno je obaviti jesenje plavo tretiranje koje predstavlja redovnu i neizostavnu meru zaštite, a izvodi se primenom preparata na bazi jedinjenja bakra.

U ovoj fazi razvoja je veoma važno da se ovo tretiranje izvede iz razloga da sanira i dezinfikuje rane koje nastaju nakon opadanja lišća, a predstavljaju ulazna mesta za veliki broj prouzrokovača bolesti. Osim rana nastalih usled opadanja lišća, dezinfikuju se i rane nastale mehaničkim putem ili usled elementarnih nepogoda, kao i pukotine kore na biljkama.

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) je jedan od ekonomski najznačajnijih patogena koji ugrožava proizvodnju kruške. Kako bi se smanjio infektivni potencijal za ovog prouzrokovača za narednu godinu, primena preparata na bazi jedinjenja bakra je od izuzetne važnosti. Uloga ovih preparata je da obezbede zaštitu ispoljavajući fungicidno i baktericidno delovanje, kao i da izvrše dezinfekciju biljaka.

Kako je bakteriozna plamenjača predstavljala veliki problem u prošlosti (krčenje zasada kruške) u zasadima jabučastih voćaka, a predstavlja i danas, voćari su veoma upoznati sa činjenicom da je obavljanje plavog tretiranja neizostavna mera u tehnologiji zaštite kruške.

Zasad kruške

Pri obavljanju tretiranja, neophodno je obratiti pažnju na meteorološke uslove i kvalitet tretiranja. Naime, neophodno je da se tretiranje obavi po suvom vremenu bez vetra i padavina, na temperaturi iznad 8°C. Uspešno izvedeno tretiranje podrazumeva što bolju aplikaciju i deponovanje preparata na bazi bakra iz bakarnog oksihlorida na biljne delove, a to se može izvesti ukoliko je manja brzina ventilatora na orošivaču nego obično, manja brzina kretanja traktora, kao i upotreba dizni većeg protoka i naravno količina vode 800-1000 l/ha.

Bakar iz bakarnog oksihlorida je najperzistentniji oblik od svih jedinjenja bakra koga odlikuje visoka biološka efikasnost u suzbijanju prouzrokovača bolesti. Mehanizam delovanja se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena, njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična, izazivajući uginuće samog patogena. Aktivna supstanca bakar iz bakarnog oksihlorida poseduje izvanredno svojstvo redistribucije, što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona. Perzistentnost bakra iz bakarnog oksihlorida se ogleda u tome što Cu++ jon u rastvoru veoma sporo disosuje, sporo se otpušta u spoljašnju sredinu u kojoj veoma dugo perzistira. Pomenuti podaci ukazuju na činjenicu da će primena bakra iz bakarnog oksihlorida u jesenjem plavom tretiranju omogućiti zaštitu zasada kruške u fazi mirovanja tokom zimskog perioda.

Stručni tim kompanije Galenika - Fitofarmacija za jesenje plavo tretiranje poljoprivrednim proizvođačima preporučuje primenu preparata:

Bakarni oksihlorid-50 koncentraciji 0,5%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!