Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Skladištenje i čuvanje plodova jabuke nakon berbe

8. novembar 2021.

Jabuka spada u klimakterične voćne vrste koje nakon berbe nastavljaju sa procesom zrenja. Povećava se intenzitet disanja i produkcija etilena, hormona zrenja. U aerobnim uslovima, proces disanja se odvija uz pomoć kiseonika, a kao produkt ove hemijske reakcije nastaje ugljen-dioksid. Da bismo usporili proces zrenja, potrebno je kontrolisati nivo kiseonika i ugljen dioksida u periodu nakon berbe. Mogućnost kontrole imaju savremene hladnjače, gde se svežina ploda može sačuvati i po nekoliko meseci nakon berbe polodova jabuke.

Skladištenje jabuke
Skladištenje jabuke

Ukoliko su urađeni neophodni tretmani primenom fungicida Flux, koji će suzbiti gljive prouzrukovače skladišnih bolesti nakon berbe, onda je potrebno pravilno postupiti sa svežim proizvodom. Od velike je važnosti rashladiti plod u što kraćem vremenu. Vrlo brzo, nakon nekoliko sati, plod mora da se stavi u komoru gde je već podešena niska temperatura vazuda. Najkvalitetnije i najduže čuvanje se postiže ukoliko se plod u roku od 7 dana nakon berbe rashladi do temperature čuvanja, odnosno ispod 2°C. Prilikom unosa robe u rashlađene komore, jedan od najbitnijih faktora je vlaga vazduha. Ona mora biti preko 90%, kako bi se izbeglo odavanje vode sa površine ploda i gubtak u kilaži. Visoka vlažnost vazduha se postiže pomoću instaliranih rasprskivača u komorama ili vlaženjem poda komore. Nakon postizanja povoljne temperature ploda za dugo čuvanje, u ULO hladnjačama, pristupa se spuštanju nivoa kiseonika. Savremene ULO hladnjače imaju mogućnost kontrole atmosfere, u kojoj je koncentracija kiseonika izuzetno niska, a nivo ugljen-dioksida povišen. Ukoliko se na vreme postave parametri dugog čuvanja, jabuka može znatno da uspori procese starenja i da ostane sveža i atraktivna za potrošače i do 7 meseci nakon berbe, što zavisi i od same sorte.