Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita kruške u fenofazi intenzivnog porasta plodova

13. maj 2022.

Zasadi kruške se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji.

I dalje je neophodno da se sprovodi intenzivna zaštita od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

U cilju zaštite plodova i lisne mase od pomenutog prouzrokovača bolesti, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%
+
SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Kruška
Kruška

U zasadima kruške je ustanovljena pojava odraslih larvi i početak pojave medne rose.

U cilju suzbijanja larvi kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida ABASTATE u koncentraciji 0,15% u obavezan dodatak okvašivača NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%

Za bolji porast plodova i lisne mase, voćarima preporučujemo primenu đubriva ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3% u kombinaciji sa đubrivom FERTIGAL CaB ORGANO u koncentraciji 0,3% za bolju čvrstoću plodova.

Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim časovima sa količinom vode 800-1000 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!