Voćarstvo

Zaštita kruške u fenofazi precvetavanja

1. maj 2022.

Padavine najavljene za kraj nedelje stvoriće povoljne uslove za stvaranje infekcije od strane prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina), pa se preporučuje izvođenje preventivnih mera zaštite. Nakon fenofaze precvetavanja kod osetljivih sorti, među kojima je Viljamovka, mogu se pojaviti simptomi sive pegavosti lista koju prouzrokuje gljiva Mycosphaerella sentina. Za njihovo suzbijanje preporučujemo primenu kombinacije fungicida:

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%
+
SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Kruška

Kruškina buva se nalazi u različitim stadijumima razvoja - imago, mlade larve, odrasle larve.

Za uspešno i efikasno suzbijanje svi prisutnih stadijuma preporučujemo primenu visoko efikasnog insekticida FURIOSO u koncetraciji 0,15%.

Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenih preparata preporučuje se korišćenje okvašivača NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%.

Česte smene perioda praćenih padavinama i perioda sa nešto višim temperaturama dovode do poremećaja fizioloških procesa u biljkama. Kako bi se fiziološki procesi stabilizovali, preporučujemo primenu đubriva ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3-0,5% uz dodatak đubriva FERTIGAL CaB ORGANO u koncentraciji 0,3% za bolju čvrstoću mladih plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!