Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada breskve i nektarine u fenofazi precvetavanja

12. april 2022.

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve i nektarine su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus).

Gljiva napada listove, plodove, mladare, pupoljke. Trenutne vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju ovog patogena pa se preporučuje da obavi tretiranje u fazi precvetavanja primenom fungicida - METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Zasadi breskve i nektarine
Zasadi breskve i nektarine

U cilju zaštite kasno otvorenih cvetnih pupoljaka od prouzrokovača monilioze cveta preporučujemo primenu preparata:

PEHAR u koncentraciji 0,2%
ili
NEON u koncentraciji 0,05%

U zasadima breske i nektarine su uočene osnivačice biljnih vaši, a sa porastom temperatura će doći do formiranja kolonija.

Za suzbijanje biljnih vaši, ali i drugih štetnih insekata, preporučujemo primenu insekticida TONUS u koncentraciji 0,025%.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura, prilikom zaštite zasada breskve, nektarine i drugih koštičavih voćaka u fazi precvetavanja, preporučujemo primenu folijarnog đubriva ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3% u cilju boljeg zametanja i bržeg početnog porasta plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!