Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada jagode u fenofazi početka cvetanja

21. april 2022.

Zasadi jagode, na najvećem broju lokaliteta, nalaze se u fenofazi početak cvetanja. Smena suvih i kišovitih vremenskih uslova pogoduje razvoju najznačajnijeg patogena - prouzrokovača sive truleži. U uslovima hladnijeg vremena fungicid Pehar ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju navedenog patogena. Odličan partner, preparat koji suzbija drugi spektar patogena, jeste fungicid Mankogal 80. Kombinacijom navedenih fungicida pokrivamo najznačajnije patogene koji predstavljaju i najveću opasnost za plod i list jagode.

Zaštita jagode u fenofazi početka cvetanja

Uz navedene preparate za ishranu jagode preporučujemo primenu folijarnih đubriva Fertigal CaB Organo + Activeg Vegetative. Đubriva su visoko-kvalitetne formulacije i potpuno usvojiva od strane biljaka i koriste se u svrhu bolje oplodnje cvetova i smanjenja deformisanosti plodova.

Mankogal 80 2 kg/ha
+
Pehar 2 l/ha
+
Fertigal CaB Organo 1 l/ha
+
Activeg Vegetative 1 l/ha

Sistemom za navodnjavanje u ovoj fenofazi potrebno je primeniti đubrivo Soluveg 20-20-20 u količini od 30 kg/ha uz dodatak Fertigal Humi Pro u količini od 10-15 l/ha. Istu količinu ponoviti za narednih 5-7 dana.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!