Voćarstvo

Zaštita zasada šljive u fenofazi precvetavanja

19. april 2022.

U fenofazi precvetavanja, zasadi šljive su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus), kao i prouzrokovača crvene pegavosti lista šljive (Polystigma rubrum).

Promenljivi meteorološki uslovi i najavljene padavine pogoduju stvaranju infekcije i širenju ovih patogena, pa se preporučuje obavljanje tretiranja primenom preventivnog fungicida:

Mankogal 80 u koncentraciji 0,25%

Šljiva
Šljiva

U cilju zaštite kasno otvorenih cvetnih pupoljaka od prouzrokovača monilioze cveta preporučujemo primenu preparata Neon u koncentraciji 0,05%.

Za suzbijanje biljnih vaši, ali i drugih štetnih insekata (šljivina osa) može se koristiti preparat Polux u koncentraciji 0,03-0,05%.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i velikih temperaturnih kolebanja, prilikom zaštite zasada šljive i drugih koštičavih voćaka u fazi precvetavanja, preporučujemo primenu folijarnog đubriva sa aminokiselinama ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3% u cilju boljeg zametanja i bržeg početnog porasta plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!