Voćarstvo

Zaštita zasada višnje u fenofazi precvetavanja

4. maj 2022.

Zasadi višnje se u velikom broju proizvodnih regiona u našoj zemlji nalaze u fenofazi precvetavanja.

U ovoj fenofazi zasadi višnje su izuzetno osetljivi na infekciju od prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus). Ovi prouzrokovači napadaju listove, plodove, pupoljke i mladare. Trenutni meteorološki uslovi i česte padavine pogoduju infekciji i širenju ovih patogena pa se preporučuje da se obavi preventivno tretiranje primenom fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Višnja

Prouzrokovači monilioze cveta mogu takođe stvoriti infekciju na kasno otvorenim cvetovima, pa je neophodno obaviti njihovu zaštitu primenom fungicida SEKVENCA u koncentraciji 0,02%.

U cilju suzbijanja biljnih vaši, ali i drugih štetnih insekata, može se koristiti insekticid TONUS u koncentraciji 0,025%.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i velikih temperaturnih kolebanja neophodno je obaviti ishranu zasada višnje. U tu namenu preporučujemo primenu folijarnog đurbiva FERTIGAL CaB ORGANO, đubrivo na bazi kalcijuma i bora, u koncentraciji 0,3% za bolju čvstoću i porast plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!