Galenika Fitofarmacija | Monosan herbi Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Monosan herbi

Monosan herbi
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza i na livadama i pašnjacima
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
2.4-D u obliku dimetilamonijuma
Formulacija
koncentrovani rastvor
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - pšenica, ječam, raž i kukuruz
28 dana - livade i pašnjaci
Koncentracija
1.5-3 l/ha
Primena
strna žita, kukuruz, livade, pašnjaci