Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Pojava štetočina na paradajzu u plasteniku

28. maj 2021.

U proteklih nekoliko dana sve učestalije se u plastenicima primećuju značajne štetočine kao što su paradajzov moljac, biljne vaši i fitofagne grinje. Sa suzbijanjem štetočina treba početi na vreme i pažljivo pratiti njihov razvoj u usevu paradajza kako ne bi došlo do prenamnožavanja kasnije velikih šteta.

Tuta absoluta

Spada u najvažnije štetočine paradajza. Temperatura predstavlja veoma važan faktor za njen razvoj. Idealan areal njenog prostiranja su zemlje Mediterana. Iznad 1000 m nadmorske visine ova šteotična nije prisutna. Problem u suzbijanju predstavlja kratak ciklus razvoja, veliki broj generacija (10-12), velika fertilnost ženke (jedna ženka položi 250-260 jaja). Ciklus razvoja traje 24-38 dana. Aktivnost odraslih jedinki počinje na 9°C. Ženka je sivo-braon boje, dok je mužijak tamniji, veličine su oko 6 mm, a raspon krila oko 10 mm. Štete pravi larva koja se hrani lisnim tkivom i pravi hodnike, oštećuje stablo kao i plod. Suzbijanje je teško zbog preklapanja generacija, kratkog životnog ciklusa i velike fertilnosti ženke, zbog toga je neophodna kombinacija preparata koji suzbijujaju različite razvojne stadijume, ali i imaju drugačiji mehanizam delovanja. Pomoć u suzbijanju predstavlja rano otkrivanje prisutnosti pomoću feromonskih klopki.

Tuta absoluta

Načini suzbijanja su delovanje na odrasle forme štetočine (na početku pojave), delovanje na jaja štetočine i delovanje na larve, što predstavlja i najteži vid suzbijanja. Kod suzbijanja larvi najčešće se koriste sistemični insekticidi koji deluju kao regulatori rasta IGR. Prilikom primene ove vrste insekticida treba voditi računa o pojavi rezistentnosti.

Za suzbijanje se koriste inskticidi iz grupe piretroida kao što su lambda-cihalotrin, deltametrin, avermektina - abamektin, emamektin - benzoat, i IGR piriproksifen i hlorantraniliprol.

U tu svrhu, stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje insekticid TRITON - insekticid na bazi emamektin benzoata.

Emamektin benzoat je insekticid sa novim mehanizmom delovanja i izuzetno jakog delovanja na insekte iz reda Lepidoptera. Ujedno poseduje i visoku selektivnost na korisne insekte, te se može koristiti u merama integralne zaštite. Emamektin je derivat abamektina, koji je izolovan fermentacijom iz gljiva Streptomyces avermitilis. Deluje kontaktno i digestijom. Mehanizam delovanja je jedinstven, stimuliše lučenje γ- aminobuterne kiseline koja inhibira neurotransmitere što dovodi do paralize insekta i njegovog uginuća. Ima dobru translaminarnu aktivnost, dok depozit na površini lista ima kratko vreme poluraspada. Nakon aplikacije do paralize dolazi za 2-4 h, a do smrti za 2-4 dana. Primenjuje se u paradajzu za suzbijanje pamukove sovice kao i paradajzovog moljca.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!