Povrtarstvo

Zaštita krompira protiv krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)

4. juni 2021.

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) je najznačajnija štetočina u usevu krompira jer je redovno prisutna na svim lokalitetima i u brojnosti većoj od praga štetnosti.

Ova štetočina uglavnom oštećuje nadzemne delove biljaka - list. U nedostatku nadzemne mase napada i oštećuje krtole krompira. Primarni domaćin joj je krompir, a sekundarni paradajz, plavi patlidžan, duvan i divlje biljke iz porodice Solanaceae. Krompirove zlatice u našoj zemlji ima u proseku dve-tri generacije.

Brojnost i štetnost insekta zavisi od uslova spoljne sredine. Odrasli insekt prezimljuje u zemljištu na dubini 20-70 cm, a iz njega izlazi pri temperaturi zemljišta preko 12°C u trajanju od nekoliko dana. Optimalna temperatura za polaganje jaja zlatice je 18-26°C, a ispod 14°C polaganje jaja prestaje. Ženka polaze jaja na naličje lista u grupama od 20-40 komada. U periodu 25-35 dana svaka ženka može da snese 600-800 jaja.

Larva zlatice u krompiru

Embrionalni razvoj zlatice zavisi od spoljne temperature i traje 5-16 dana. Na temperaturi ispod 12°C razvoj prestaje. Najveća efikasnost u uništavanju zlatice klasičnim insekticidima se postiže kada se izleže 30-50% larvi. Larve prvog i drugog stadijuma su najosetljivije na insekticide.

Posledica intezivne primene insekticida istog mehanizma delovanja u suzbijanju krompirove zlatice u dužem vremenskom periodu je sticanje rezistentnosti prema nekim insekticidima.

Za suzbijanje krompirove zlatice, stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje primenu nekih od sledećih insekticida:

ABASTATE 0,75 l/ha
ili
TONUS 0,25 kg/ha
ili
POLUX 0,5 l/ha

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!