Povrtarstvo

Zaštita krompira protiv plamenjače (Phytophtora infestans)

18. juni 2021.

Ekonomski najštetnija i najraširenija bolest krompira koja je prisutna u svim delovima sveta. Plamenjača (Phytophtora infestans) napada list, stablo i krtolu. U agroekološkim uslovima Srbije bolest se redovno javlja u svim sezonama,osim u izuzetno sušnim periodima sa ekstremno visokim temperaturama.

Uslovi za razvoj plamenjače su: postojanje domaćina; postojanje inokulima (izvora zaraze) kao i temperatura vazduha 18-22°C (razvija se i na temperaturi 15-25°C), vlažnost vazduha na granici rosne tačke(90%), stabilnost temperature i vlažnosti vazduha u dužem vremenskom periodu.

Prvi napad plamenjače može biti 3-4 nedelje po nicanju useva (formiranju redova).

U povoljnim agroekološkim uslovima za razvoj bolesti u Srbiji se javlja cak i u maju, a prvi simptomi su uočljivi 3-5 dana po infekciji. Javljaju se u obliku vodenastih pega, tamno-zelene boje i to na licu lista sa sivo-beličastim oreolom (presvlakom) na naličju lista. Inficirani deo lista postepeno menja boju i prelazi u zutu, nekrotira (suši se) i odumire. Na stablu se javljaju tamne nekrotične pege koje se usled napredovanja bolesti medjusobno spajaju tako da bolest može zahvatiti celu stabljiku.

Primarna zaraza plamenjačom iz matične krtole
Plamenjača na krompiru

Prva žarista bolesti se obično nalaze na mestima gde su najpovoljniji uslovi za infekciju i razvoj bolesti. To su uvale, zaklonjena i neprovetrena mesta na kraju njiva neposredno uz šumski pojas. Drugim rečima, tamo gde je duže vlaženje lista i gde se zbog slabe provetrenosti duže žadržava rosa. Neusklađen odnos osnovnih hranljivih elemenata (N:P:K), prevelika bujnost nadzemne mase usled predoziranosti azotom pogoduje kako ostvarivanju infekcije, tako i razvoju bolesti.

Prognoza pojave plamenjače i određivanje vremena tretmana su: dva dana sa minimalnom temperaturom 10°C, 10 časova relativne vlažnosti vazduha sa preko 90% za prvi dan, 11 časova relativne vlažnosti vazduha sa preko 90% za drugi dan.

Mere borbe: Izbor sorti sa većom otpornošću, upotreba zdravog semenskog krompira, hemijska dezinfekcija semena pre skladištenja, sanitarne mere (uništavanje samoniklih biljaka i biljaka koje niču na deponijama), efikasna i pravovremena hemijska zaštita useva.

Prvi tretman hemijske zastite useva je potrebno sprovesti u fazi formiranja redova. Kurativno delovanje preparat za zaštitu protiv plamenjače ima najkasnije 48 sati po infekciji (a ne po  pojavi simptoma). U tu svrhu, stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje primenu sledećih fungicida:

  • Mankogal 80 (2,5 kg/ha)
  • Fuzija plus (2,0 l/ha)
  • Alijansa (2,5 kg/ha)
  • Fantic M (2,5 kg/ha)
  • Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha)
  • Kardinal (0,4 l/ha).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!