Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Jabukin smotavac - prisustvo jaja 2. generacije

23. juli 2021.

Zaštita jabuke u fazi pred berbu zahteva suzbijanje ekonomski najznačajnijih štetočina, koje svojom ishranom mogu da oštete plod u toj meri da on postaje industrijska kategorija. Najznačajniji insekti koji u ovoj fazi razvoja mogu na naprave štetu su iz reda Lepidoptera. Svakako najbrojniji, pa samim tim i najopasniji jeste jabukin smotavac. Strategija suzbijanja ovog leptira podrazumeva smenu nekoliko različitih insekticida, koji deluju na različite stadijume razvoja insekta. Kako bi se odabrao najefikasniji i ekološki najprihvatljiviji insekticid, potrebno je pratiti razvojni stadijum štetočine i karencu preparata.

U ovom trenutku, vizuelnim pregledom, utvrđeno je prisustvo jaja druge generacije jabukinog smotavca, dok se pojedine sorte jabuke nalaze svega nekoliko nedelja pred berbu. Obzirom da se larve druge generacije ubušuju u neposrednoj blizini jaja iz kog su se ispilile, potrebno je izabrati insekticid koji ima snažno delovanje na larvu pred piljenje, da ima kratku karencu i da je selektivan prema korisnim insektima (predatorima grinja).

Jabukin smotavac

Upravo je TRITON insekticid koji ima navedene karakteristike. Aplikacijom preparata TRITON neposredno pred piljenje gusenice, postiže se izuzetno visoka efikasnost. Piljenjem, gusenica dolazi u kontakt sa preparatom, delom ga unosi u digestivni trakt i već posle 2-4 sata dolazi do paralize, a posle 2 dana i do smrti insekta. Na ovaj način, sprečava se pokušaj gusenice da se ubuši u plod i napravi trajnu štetu. Značajan segment aplikacije preparata TRITON jeste upotreba velike količine vode i tretiranje u večernjim časovima, kada temperatura vazduha počne da se spušta. Velika prednost preparata TRITON jesu dosta niska vrednost površinskog napona i izuzetno sitna čestica molekula pesticida. Značaj ovih fizičkih osobina pokazuju koliko TRITON dobro pokriva tretiranu površinu i pruža maksimalnu zaštitu svih plodova. Obzirom da se efikasnost insekticida meri procentom smrtnosti štetočine i dužinom delovanja, spada u visoko efikasne insekticide. Triton je veoma fotostabilan i ima izuzetno povoljnu ph vrednost, pa zaštitu jabuke pruža nekoliko dana nakon tretmana.

Primenom preparata TRITON u momentima pred piljenje gusenice, postiže se maksimalna zaštita jabuke u fazi pred berbu, bez nepovoljnih ostataka pesticida i što je izuzetno važno, čuvaju se korisni insekti.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!