Voćarstvo

Zaštita kruške u fenofazi cvetanja

19. april 2022.

Zasadi kruške se u najvećem broju lokaliteta nalaze u fenofazi punog cvetanja. U cilju zaštite od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda kruške (Venturia pyrina), proizvođačima preporučujemo primenu kombinacije fungicida:

Mankogal 80 u koncentraciji 0,25%
+
Pehar u koncentraciji 0,1%

Velike temperaturne oscilacije dovode do neujednačenog cvetanja i lošije oplodnje. Imajući u vidu navedeno, neophodno je obaviti kvalitetnu ishranu kako bi oplodnja i zametanje plodova bilo što uspešnije.

Za tu namenu stučni tim kompanije Galenika-Fitofarmacija preporučuje primenu đubriva:

Foligal Bor 150 u koncentraciji 0,1-0,2%

Kruška u cvatu
Kruška u cvatu

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

U fazama cvetanja nije dozvoljena primena insekticida!

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!