Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita kruške u narednom periodu

7. juni 2022.

U zasadima kruške u toku je izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije kruškine buve. U cilju sprečavanja piljenja larvi i suzbijanja već ispiljenih larvi, voćarima preporučujemo primenu insekticida

HARPUN u koncentraciji 0,15%.

Obilne padavine u prethodnim danima staraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina), pa je veoma važno nastaviti sa zaštitom. Za tu namenu kompanija Galenika- Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
SEKVENCA u koncentraciji 0,02%

Zaštita kruške
Zaštita kruške

Dodavanjem okvašivača NU FILM 17 u koncentraciji 0,1% postiže se optimalna pokrovnost primenjenih pesticida, ali i njihova duža perzistentnost i viša efikasnost.

Za bolji porast i čvstoću plodova preporučujemo primenu kombinacije đubriva

ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3%
+
FOLIGAL KALCIJUM 0,3%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!