Pylon plus

Pylon plus
Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje patogena pšenice.
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Protiokonazol + azoksistrobin + trifloksistrobin
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Protiokonazol je aktivna supstanca iz hemijske grupe triazolintiona, a prema FRAC kodu svrstana je u grupu inhibitora sinteze ergosterola u biljnim ćelijama (G1), gde usled sprečavanja demetilacije u C-14 dolazi do kolapsa ćeijskog zida i letalnosti patogena. Aktivna supstanca se odlikuje sistemičnošću, ispoljava protektivno, kurativno i eradikativno delovanje. Biljke ga usvajaju lišćem i korenom, a u biljkama se kreće akropetalno. Ne postoji rizik od spiranja kišom jer se preparat brzo apsorbuje vegetativnim delovima biljke. Azoksistrobin je aktivna supstanca širokog spectra delovanja iz grupe strobilurina, podgrupe metoksi-akrilata (FRAC: C3). Ima protektivno i kurativno delovanje, koje se ispoljava u sprečavanju klijanja spora, rastu micelije i sporulaciji, što se postiže inhibicijom transporta elektrona u respiratornom lancu. Nakon primene obezbeđuje kontaktno i sistemično delovanje transportovanjem sprovodnim sistemom ksilemom i dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti. Trifloskistrobin je aktivna supstanca koja ima širok spektar delovanja i pripada grupi stobilurina, podgrupi oksimino-acetata (FRAC: C3). Translaminarni je sistemik, koji deluje protektivno i eradikativno. Inhibira klijanje spora i porast micelije, a ispoljava i antisporulativno delovanje. Redistribuira se na povšini biljnih organa u gasnoj fazi. Izuzetno je otporan na spiranje kišom.
Karenca
35 dana - pšenica
Koncentracija
0,5-0,7 l/ha
Primena
pšenica
Pakovanje
1 l
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)